Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021
Logo ΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Απαραίτητη για κάθε φοιτητή που διψάει για γνώση...

«Αλλά κάτεχε ότι μονάχα κείνος που παλεύει με σκοτάδι μέσα του θάχει μεθαύριο μερτικό δικό του στον ήλιο.»
- Οδυσσέας Ελύτης, Άξιον Εστί

Increase Font Decrease Font Default Font

Πολιτική Ποιότητας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟTΗΤΑΣ κατά ISO 9001:2008


ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ
HELLENIC REGISTER OF SHIPPING

Κεντρικός στόχος της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, είναι η μετάδοση της φιλοσοφίας της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα και τμήματα αυτού καθώς και στο ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον του, το οποίο επηρεάζει με τις δραστηριότητες του και από το οποίο αντίστοιχα επηρεάζεται από τις δικές του δράσεις κατά την υλοποίηση του έργου του Οργανισμού. Πρόκειται για μια στρατηγική που διαμορφώνεται από όλους όσους συμμετέχουν στο έργο της παροχής της υπηρεσίας δηλαδή το προσωπικό, τους συνεργάτες καθώς και τους εκπαιδευόμενους. Με αυτή τη συνολική αντίληψη για την ποιότητα επιχειρείται η διαρκής προσαρμογή στις εξελίξεις, η συστηματική αναδιάταξη δυνάμεων, η αδιάκοπη προσπάθεια για τη βελτίωση των δομών, των διαδικασιών και τελικά του συνόλου των εργασιών.

Η διάχυση αυτής της φιλοσοφίας ποιότητας είναι σημαντική για τον οργανισμό και η διασφάλιση της είναι μία συνεχής διαδικασία.

Η Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς θα βελτιώνει συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες της με σκοπό το υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης των χρηστών της.

Η Πολιτική Ποιότητας της Βιβλιοθήκης. επιγραμματικά αναφέρεται στα παρακάτω:
• Απαιτήσεις Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Βιβλιοθήκης,
• Απαιτήσεις μελών/ χρηστών και άλλων ενδιαφερομένων μερών,
• Συνεχής Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών,
• Ικανοποίηση των μελών της.
• Η δημιουργία και η συντήρηση σύγχρονου τεχνολογικού περιβάλλοντος και η διασφάλιση της ακεραιότητας και αξιοπιστίας των διαδικασιών.
• Η αξιολόγηση και συμμόρφωση του τεκμηριωμένου συστήματος ποιότητας, που προέκυψε από την επίσημη πιστοποίηση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008. Ο διεθνής αυτός τίτλος πιστοποιεί ότι ο οργανισμός που τον κατέχει λειτουργεί με ένα αντικειμενικό σύστημα διαχείρισης της ποιότητας για να ικανοποιεί τόσο τους συνεργαζόμενους μαζί του όσο και τις δικές του ανάγκες.
• Η εξασφάλιση της έγκαιρης αναγνώρισης και τεκμηρίωσης των αναγκών, των διαδικασιών και των υπευθυνοτήτων των εργαζομένων.
• Ο καθορισμός στόχων και δεικτών απόδοσης και η συνεχής παρακολούθησής των.
• Η ενημέρωση των εργαζομένων για τα όσα προβλέπει το σύστημα ποιότητας για τα δεδομένα της σχέσης συνεργασίας.
• Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας της διοίκησης με τους εργαζόμενους με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης.
• Η ενημέρωση των στελεχών του οργανισμού επί του συστήματος ποιότητας.
• Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση εσωτερικών επιθεωρήσεων ποιότητας.

Μεταξύ των άλλων στόχοι του συστήματος είναι:
• Η χάραξη πολιτικής ποιότητας, η οποία είναι μονοσήμαντη, σαφής, κατανοητή και εναρμονισμένη με τη γενική πολιτική του Οργανισμού και πρέπει εφεξής να διέπει όλες τις δραστηριότητές του.
• Ο καθορισμός ρεαλιστικών και αντικειμενικών στόχων ποιότητας, που πρέπει να επιδιώκονται συνεχώς και συστηματικά, για την υλοποίηση της παραπάνω πολιτικής ποιότητας.
• Η δόμηση και παρουσίαση του οργανωτικού σχήματος, που αφορά στη διαχείριση ποιότητας.

Ο καθορισμός και η αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων, από πλευράς διαχείρισης ποιότητας, που αφορούν στις θέσεις του παραπάνω οργανωτικού σχήματος.
• Η περιγραφή των δραστηριοτήτων των διακριτών λειτουργιών της διαχείρισης ποιότητας με παραπομπές, όπου απαιτείται, σε αυτόνομες διαδικασίες - διεργασίες του συστήματος ποιότητας.
• Η παραπομπή σε τεχνικά έγγραφα και στοιχεία του συστήματος ποιότητας, που καθορίζουν τις λεπτομέρειες της εργασίας και περιγράφουν ποιοτικά και ποσοτικά τους πόρους και την απόδοση του.

Greek
Top