Πέμπτη 2 Απριλίου 2020
Logo ΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Απαραίτητη για κάθε φοιτητή που διψάει για γνώση...

«Σβήνοντας ένα κομμάτι από το παρελθόν είναι σαν να σβήνεις και ένα αντίστοιχο κομμάτι από το μέλλον.»
- Γ. Σεφέρης

Increase Font Decrease Font Default Font

Σύνδεσμοι ΚΕΤ - Πού βρίσκεται Τι

Πού βρίσκεται τι: Ο οδηγός σας για τις πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ακόλουθες διευθύνσεις είναι αρχικά σημεία εκκίνησης της έρευνας που σας οδηγούν σε ενδιαφέρουσες συνδέσεις, πηγές ή βάσεις δεδομένων.

Αναζητάτε: Αρχίζετε από:
COM Έγγραφα http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/pre-acts.html?locale=el

http://www.uni-mannheim.de/edz/virbib/kom/kome.htm
CORDIS http://cordis.europa.eu/home_en.html

EU Whoiswho: O επίσημος κατάλογος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρχή φόρμας

Τέλος φόρμας

http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?lang=el
Eurofound: οργανισμός για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας http://eurofound.europa.eu/el/about/who-we-are

EUROPE DIRECT

Έχετε απορίες σχετικά με την ΕΕ; http://europa.eu/europedirect/index_el.htm

European Information Association http://www.eia.org.uk/
JOIN έγγραφα http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/pre-acts.html?locale=el
L abourline ΚΕΤ του European Trade Union Institute for Research, Education and Health and Safety-ETUI-REHS http://www.labourline.org/

SEC/SWD Έγγραφα

http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/pre-acts.html?locale=el
TED ευρωπαϊκές προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
Αλφαβητικό ευρετήριο της Επιτροπής http://europa.eu/geninfo/atoz/el/index_5_el.htm

http://europa.eu/geninfo/atoz/en/index_1_en.htm
Ανοικτά δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης http://europa.eu/publications/open-data/index_el.htm
Διεύθυνση Ανταγωνισμού, γεωργίας http://europa.eu.int/comm/dgs_en.htm
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα της Ε.Ε. http://ec.europa.eu/greece/index_el.htm
Αρχείο Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Εργασιών http://eiop.or.at/erpa/
Γενικές Διευθύνσεις της Ε.Ε http://ec.europa.eu/about/ds_el.htm
Γραφεία της ΕΕ στην Ευρώπη και σ' όλο τον κόσμο http://europa.eu/contact/eu-offices/index_el.htm
Δελτία τύπου από όλους τους οργανισμούς της Ε.Ε http://europa.eu/newsroom/press-releases/index_en.htm

http://europa.eu/newsroom/index_en.htm

http://europa.eu/press_room/
Δελτίο της ΕΕ http://europa.eu/bulletin/el/welcome.htm
Διαχείριση του εμπορίου στην Ε.Ε. http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
Δικαίωμα πρόσβασης στα τεκμήρια http://www.eca.eu.int/services/right_acces/service_right_acces_index_el.htm
Εθνικό δίκαιο κρατών μελών https://n-lex.europa.eu/n-lex/index_el
Εκδόσεις Ε.Ε. http://europa.eu/publications/reports-booklets/index_el.htm
Εκδόσεις Ε.Ε.: Ευρωπαϊκό Βιβλιοπωλείο https://bookshop.europa.eu/el/home/?request_locale=en
Εκθέσεις, φυλλάδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης http://europa.eu/publications/reports-booklets/index_el.htm
Ελεγκτικό Συνέδριο, τεκμήρια δημοσιεύσεις http://www.eca.europa.eu/el/Pages/PublicationSearch.aspx
Επίσημα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης http://europa.eu/publications/official-documents/index_el.htm
Επίσημη εφημερίδα http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=el
Επιτροπή των περιφερειών, τεκμήρια έγγραφα http://cor.europa.eu/el/documentation/Pages/index.aspx
Ετήσιες αναφορές http://europa.eu/generalreport/en/welcome.htm
Ευρωπαϊκές Εφημερίδες http://www.searchenginesoftheworld.com/european_newspapers/
Ευρωπαϊκές συνθήκες http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/index_el.htm
Ευρωπαϊκή Κεντρική τράπεζα, τεκμήρια εκδόσεις http://www.ecb.europa.eu/pub/html/index.en.html
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.el.home
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, τεκμήρια δημοσιεύσεις http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.press-media
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση World Wide Web Virtual Library http://eiop.or.at/euroint/
Ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων, τεκμήρια εκδόσεις http://www.eib.org/infocentre/publications/index.htm
Ευρωπαϊκή Ένωση στις ΗΠΑ: πηγές http://www.euintheus.org/
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) http://www.eeas.europa.eu/delegations/index_el.htm
Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο τεκμήρια εκδόσεις http://publications.europa.eu/index_el.htm
Ευρωπαϊκό Μητρώο Ρυπογόνων Εκπομπών- EPER http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eper-the-european-pollutant-...
Ευρωπαϊκό συμβούλιο, τεκμήρια έγγραφα & δημοσιεύσεις http://www.consilium.europa.eu/el/european-council/
Ευρωπαίος Μεσολαβητής, τεκμήρια τύπος http://www.ombudsman.europa.eu/el/home.faces
Η Ευρώπη στον Κόσμο http://www.eeas.europa.eu/around/index_el.htm

http://www.e3g.org/

http://europesworld.org/

http://aei.pitt.edu/
Εφαρμογή του Δικαίου http://europa.eu/eu-law/application-eu-law/index_el.htm
Ζωή και επιχειρήσεις http://europa.eu/eu-life/index_el.htm
Θεματολογικά δελτία 1999-2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου http://www.europarl.europa.eu/factsheets/default_el.htm
Ιστορικό Αρχείο http://ec.europa.eu/historical_archives/archisplus/arcp_central.cfm?page=page=recherche&CFID=135795&CFTOKEN=7eb3e9d2111f8e33-B6198FC6-0E25-3774-B3B97BE18F7330CF&jsessionid=0f3d35a3b802ef24a6433a7b242440193154TR
Κοινωνικά δίκτυα της Ευρωπαϊκής Ένωσης http://europa.eu/contact/social-networks/index_el.htm
Λευκές βίβλοι http://ec.europa.eu/white-papers/index_el.htm
Νομοθεσία, EUR-Lex Πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αναζήτηση: http://europa.eu/eu-law/legislation/index_el.htm

Διαδικασία Νομοθέτησης: http://europa.eu/eu-law/decision-making/procedures/index_el.htm

Νομοθετικό παρατηρητήριο: http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do

Σύνοψη Νομοθεσίας: http://europa.eu/legislation_summaries/about/index_en.htm

EBED (Electronic bulletin of European documentation): http://www.euro.ucl.ac.be/ebed/

Eur-Lex: http://eur-lex.europa.eu

Νομοθετικές διαδικασίες: http://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.html?locale=el
SCADPlus: επιτομή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και Πολιτικής: http://europa.eu/legislation_summaries/
Νομολογία- Δικαστήρια Νομολογία: https://e-justice.europa.eu/content_case_law-11-el.do?init=true

Δικαστήριο: http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/eu-case-law.html

Δικαστήριο και Πρωτοδικείο, τεκμήρια: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Αναζήτηση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Curia) http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ και

http://curia.europa.eu/el/content/juris/index.htm

Νομολογία δικαστηρίων κρατών μελών http://www.juradmin.eu/en/jurisprudence/jurisprudence_en.lasso
Οδηγίες http://www.uni-mannheim.de/edz/virbib/richt/richte.html
Οδηγός ταχείας πρόσβασης για τις πηγές πληροφοριών του EUROPA http://europa.eu/geninfo/info/guide/index_el.htm
Οικονομική βάση δεδομένων DG ECFIN http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm
Οπτικοακουστικό Υλικό http://ec.europa.eu/avservices/home/index_en.cfm
Οπτικοακουστικό υλικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου http://www.europarl.europa.eu/eplive/public/default_el.htm
Ορολογία Νομοθεσίας: http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/

Εκδόσεις: http://europa.eu/publications/language-and-terminology/index_el.htm

Θησαυρός Ευρωπαϊκής Ορολογίας: http://eur-lex.europa.eu/browse/eurovoc.html

Δικαστηρίου: https://e-justice.europa.eu/content_glossaries_and_terminology -119- el.do

Ευρωπαϊκά Γλωσσάρια Εργασιακών και Βιομηχανικών Σχέσεων http://eurofound.europa.eu/emire-dictionary

Inter-Active Terminology for Europe (IATE) http://iate.europa.eu/switchLang.do?success=mainPage&lang=el
Παρακολούθηση νομοθετικών, δημοσιονομικών υποθέσεων και των συνάψεων διεθνών συμφωνιών http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=el
Παρατηρητήριο της Ε.Ε https://euobserver.com/
Περιοδικά ΕΕ http://www.uni-mannheim.de/edz/doku/zeite.html

http://www.law.harvard.edu/programs/JeanMonnet/TOC/index.html
Πληροφορίες http://europa.eu/index_el.htm
Πράξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου http://europa.eu/eu-law/decision-making/legal-acts/index_el.htm
Πράσινες βίβλοι http://ec.europa.eu/green-papers/index_el.htm
Πρόσβαση στα έγγραφα της Ε.Ε. http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm;jsessionid=AF3DEE19536D02010BA204D77CB1B4DE.cfusion14601?CFID=135795&CFTOKEN=7eb3e9d2111f8e33-B6198FC6-0E25-3774-B3B97BE18F7330CF&language=el
Πρόσβαση στα έγγραφα του Κοινοβουλίου Αναζήτηση: http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simpleSearchHome.htm;jsessionid=E5FD02BCF74348D5D114E85826C17E4E?language=EN
Στατιστικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης http://europa.eu/publications/statistics/index_el.htm
Στατιστικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat
Συμβούλιο της ΕΕ, τεκμήρια. http://www.consilium.europa.eu/el/documents-publications/
Συναποφάσεις http://ec.europa.eu/codecision/index_en.htm
Τελωνειακές υπηρεσίες των κρατών μελών. http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/index_en.htm
Τηλεόραση Κοινοβουλίου http://europarltv.europa.eu/en/home.aspx
Greek
Top