Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021
Logo ΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Απαραίτητη για κάθε φοιτητή που διψάει για γνώση...

«Είναι διγαμία ν ’ αγαπάς και να ονειρεύεσαι.» Οδυσσέας Ελύτης, Μαρία Νεφέλη

Increase Font Decrease Font Default Font

Σύνδεσμοι ΚΕΤ - Πού βρίσκεται Τι

Πού βρίσκεται τι: Ο οδηγός σας για τις πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ακόλουθες διευθύνσεις είναι αρχικά σημεία εκκίνησης της έρευνας που σας οδηγούν σε ενδιαφέρουσες συνδέσεις, πηγές ή βάσεις δεδομένων.

Αναζητάτε: Αρχίζετε από:
COM Έγγραφα http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/pre-acts.html?locale=el

http://www.uni-mannheim.de/edz/virbib/kom/kome.htm
CORDIS http://cordis.europa.eu/home_en.html

EU Whoiswho: O επίσημος κατάλογος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρχή φόρμας

Τέλος φόρμας

http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?lang=el
Eurofound: οργανισμός για τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας http://eurofound.europa.eu/el/about/who-we-are

EUROPE DIRECT

Έχετε απορίες σχετικά με την ΕΕ; http://europa.eu/europedirect/index_el.htm

European Information Association http://www.eia.org.uk/
JOIN έγγραφα http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/pre-acts.html?locale=el
L abourline ΚΕΤ του European Trade Union Institute for Research, Education and Health and Safety-ETUI-REHS http://www.labourline.org/

SEC/SWD Έγγραφα

http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/pre-acts.html?locale=el
TED ευρωπαϊκές προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
Αλφαβητικό ευρετήριο της Επιτροπής http://europa.eu/geninfo/atoz/el/index_5_el.htm

http://europa.eu/geninfo/atoz/en/index_1_en.htm
Ανοικτά δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης http://europa.eu/publications/open-data/index_el.htm
Διεύθυνση Ανταγωνισμού, γεωργίας http://europa.eu.int/comm/dgs_en.htm
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα της Ε.Ε. http://ec.europa.eu/greece/index_el.htm
Αρχείο Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Εργασιών http://eiop.or.at/erpa/
Γενικές Διευθύνσεις της Ε.Ε http://ec.europa.eu/about/ds_el.htm
Γραφεία της ΕΕ στην Ευρώπη και σ' όλο τον κόσμο http://europa.eu/contact/eu-offices/index_el.htm
Δελτία τύπου από όλους τους οργανισμούς της Ε.Ε http://europa.eu/newsroom/press-releases/index_en.htm

http://europa.eu/newsroom/index_en.htm

http://europa.eu/press_room/
Δελτίο της ΕΕ http://europa.eu/bulletin/el/welcome.htm
Διαχείριση του εμπορίου στην Ε.Ε. http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
Δικαίωμα πρόσβασης στα τεκμήρια http://www.eca.eu.int/services/right_acces/service_right_acces_index_el.htm
Εθνικό δίκαιο κρατών μελών https://n-lex.europa.eu/n-lex/index_el
Εκδόσεις Ε.Ε. http://europa.eu/publications/reports-booklets/index_el.htm
Εκδόσεις Ε.Ε.: Ευρωπαϊκό Βιβλιοπωλείο https://bookshop.europa.eu/el/home/?request_locale=en
Εκθέσεις, φυλλάδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης http://europa.eu/publications/reports-booklets/index_el.htm
Ελεγκτικό Συνέδριο, τεκμήρια δημοσιεύσεις http://www.eca.europa.eu/el/Pages/PublicationSearch.aspx
Επίσημα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης http://europa.eu/publications/official-documents/index_el.htm
Επίσημη εφημερίδα http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=el
Επιτροπή των περιφερειών, τεκμήρια έγγραφα http://cor.europa.eu/el/documentation/Pages/index.aspx
Ετήσιες αναφορές http://europa.eu/generalreport/en/welcome.htm
Ευρωπαϊκές Εφημερίδες http://www.searchenginesoftheworld.com/european_newspapers/
Ευρωπαϊκές συνθήκες http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/index_el.htm
Ευρωπαϊκή Κεντρική τράπεζα, τεκμήρια εκδόσεις http://www.ecb.europa.eu/pub/html/index.en.html
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.el.home
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, τεκμήρια δημοσιεύσεις http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.press-media
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση World Wide Web Virtual Library http://eiop.or.at/euroint/
Ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων, τεκμήρια εκδόσεις http://www.eib.org/infocentre/publications/index.htm
Ευρωπαϊκή Ένωση στις ΗΠΑ: πηγές http://www.euintheus.org/
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) http://www.eeas.europa.eu/delegations/index_el.htm
Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο τεκμήρια εκδόσεις http://publications.europa.eu/index_el.htm
Ευρωπαϊκό Μητρώο Ρυπογόνων Εκπομπών- EPER http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eper-the-european-pollutant-...
Ευρωπαϊκό συμβούλιο, τεκμήρια έγγραφα & δημοσιεύσεις http://www.consilium.europa.eu/el/european-council/
Ευρωπαίος Μεσολαβητής, τεκμήρια τύπος http://www.ombudsman.europa.eu/el/home.faces
Η Ευρώπη στον Κόσμο http://www.eeas.europa.eu/around/index_el.htm

http://www.e3g.org/

http://europesworld.org/

http://aei.pitt.edu/
Εφαρμογή του Δικαίου http://europa.eu/eu-law/application-eu-law/index_el.htm
Ζωή και επιχειρήσεις http://europa.eu/eu-life/index_el.htm
Θεματολογικά δελτία 1999-2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου http://www.europarl.europa.eu/factsheets/default_el.htm
Ιστορικό Αρχείο http://ec.europa.eu/historical_archives/archisplus/arcp_central.cfm?page=page=recherche&CFID=135795&CFTOKEN=7eb3e9d2111f8e33-B6198FC6-0E25-3774-B3B97BE18F7330CF&jsessionid=0f3d35a3b802ef24a6433a7b242440193154TR
Κοινωνικά δίκτυα της Ευρωπαϊκής Ένωσης http://europa.eu/contact/social-networks/index_el.htm
Λευκές βίβλοι http://ec.europa.eu/white-papers/index_el.htm
Νομοθεσία, EUR-Lex Πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αναζήτηση: http://europa.eu/eu-law/legislation/index_el.htm

Διαδικασία Νομοθέτησης: http://europa.eu/eu-law/decision-making/procedures/index_el.htm

Νομοθετικό παρατηρητήριο: http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do

Σύνοψη Νομοθεσίας: http://europa.eu/legislation_summaries/about/index_en.htm

EBED (Electronic bulletin of European documentation): http://www.euro.ucl.ac.be/ebed/

Eur-Lex: http://eur-lex.europa.eu

Νομοθετικές διαδικασίες: http://eur-lex.europa.eu/collection/legislative-procedures.html?locale=el
SCADPlus: επιτομή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και Πολιτικής: http://europa.eu/legislation_summaries/
Νομολογία- Δικαστήρια Νομολογία: https://e-justice.europa.eu/content_case_law-11-el.do?init=true

Δικαστήριο: http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/eu-case-law.html

Δικαστήριο και Πρωτοδικείο, τεκμήρια: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Αναζήτηση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Curia) http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ και

http://curia.europa.eu/el/content/juris/index.htm

Νομολογία δικαστηρίων κρατών μελών http://www.juradmin.eu/en/jurisprudence/jurisprudence_en.lasso
Οδηγίες http://www.uni-mannheim.de/edz/virbib/richt/richte.html
Οδηγός ταχείας πρόσβασης για τις πηγές πληροφοριών του EUROPA http://europa.eu/geninfo/info/guide/index_el.htm
Οικονομική βάση δεδομένων DG ECFIN http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm
Οπτικοακουστικό Υλικό http://ec.europa.eu/avservices/home/index_en.cfm
Οπτικοακουστικό υλικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου http://www.europarl.europa.eu/eplive/public/default_el.htm
Ορολογία Νομοθεσίας: http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/

Εκδόσεις: http://europa.eu/publications/language-and-terminology/index_el.htm

Θησαυρός Ευρωπαϊκής Ορολογίας: http://eur-lex.europa.eu/browse/eurovoc.html

Δικαστηρίου: https://e-justice.europa.eu/content_glossaries_and_terminology -119- el.do

Ευρωπαϊκά Γλωσσάρια Εργασιακών και Βιομηχανικών Σχέσεων http://eurofound.europa.eu/emire-dictionary

Inter-Active Terminology for Europe (IATE) http://iate.europa.eu/switchLang.do?success=mainPage&lang=el
Παρακολούθηση νομοθετικών, δημοσιονομικών υποθέσεων και των συνάψεων διεθνών συμφωνιών http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=el
Παρατηρητήριο της Ε.Ε https://euobserver.com/
Περιοδικά ΕΕ http://www.uni-mannheim.de/edz/doku/zeite.html

http://www.law.harvard.edu/programs/JeanMonnet/TOC/index.html
Πληροφορίες http://europa.eu/index_el.htm
Πράξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου http://europa.eu/eu-law/decision-making/legal-acts/index_el.htm
Πράσινες βίβλοι http://ec.europa.eu/green-papers/index_el.htm
Πρόσβαση στα έγγραφα της Ε.Ε. http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm;jsessionid=AF3DEE19536D02010BA204D77CB1B4DE.cfusion14601?CFID=135795&CFTOKEN=7eb3e9d2111f8e33-B6198FC6-0E25-3774-B3B97BE18F7330CF&language=el
Πρόσβαση στα έγγραφα του Κοινοβουλίου Αναζήτηση: http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simpleSearchHome.htm;jsessionid=E5FD02BCF74348D5D114E85826C17E4E?language=EN
Στατιστικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης http://europa.eu/publications/statistics/index_el.htm
Στατιστικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat
Συμβούλιο της ΕΕ, τεκμήρια. http://www.consilium.europa.eu/el/documents-publications/
Συναποφάσεις http://ec.europa.eu/codecision/index_en.htm
Τελωνειακές υπηρεσίες των κρατών μελών. http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/index_en.htm
Τηλεόραση Κοινοβουλίου http://europarltv.europa.eu/en/home.aspx
Greek
Top